Sunday, June 29, 2008

A Flying Scott

flying scott

Monday, June 23, 2008

Coney Island Beach

shoreline, Coney Island beach

Monday, June 16, 2008

Fire Island Lighthouse View

from the lighthouse west
~~~~
From the top of the lighthouse, Fire Island, NY